ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์

ขั้นตอนการขอรับการตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์

ลูกค้าแจ้งความต้องการทดสอบ ทางเบอร์โทรศัพท์: 081-9751595, 02-9773261-4 ต่อ 219, 220
หรือ อีเมล์: centrallab@pathawin.com
ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มขอบริการทดสอบ
ลูกค้าส่งใบเสนอราคาที่อนุมัติแล้วพร้อมแนบแบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบ
ลูกค้าส่งตัวอย่างทดสอบ โดยมาส่งตัวอย่างด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบ
บริษัท ปฐวิน จำกัด 55/1 หมู่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและตัวอย่าง
พร้อมส่งเอกสารของลูกค้าให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ดำเนินการวิเคราะห์ / ทดสอบตัวอย่างตามระยะเวลาที่กำหนด
ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วให้แจ้งและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่
โทรศัพท์: 02-9773261-4 หรือ อีเมล์: centrallab@pathawin.com
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ แจ้งผลการทดสอบที่เสร็จแล้วให้ลูกค้าทราบในเบื้องต้น
และจัดส่งเอกสารรายงานของจริงฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทางไปรษณีย์