รับตรวจวิเคราะห์

The Central Laboratory : งานบริการด้านการรับตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค ทั้งทางด้านจุลชีววิทยา และทางด้านเคมีด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ได้แก่ HPLC : High Performance Liquid Chromatography, SPF : Sun Protection Factor Analyzer, pH Meter, Pycnometer และ Viscometer

HPLC : HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

HPLC

HPLC : High Performance Liquid Chromatography

เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแยกสารที่สนใจตามวิธีที่กำหนด ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์สารที่มีปริมาณต่ำๆ ได้ดี โดยสามารถวิเคราะห์สารออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดตามมาตรฐาน ซึ่งสารที่วิเคราะห์จะเป็นสารที่เป็นไปตามข้อกฏหมาย สารต้องห้าม หรือเพื่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สารกันแดด สารกันเสีย สารสำคัญ

SPF : Sun Protection Factor Analyzer

SPF

SPF : Sun Protection Factor Analyzer

เครื่องสำหรับวัดค่าสารป้องกันแสงแดดแบบ in-vitro โดยจะสามารถหาค่า SPF ของผลิตภัณฑ์กันแดดที่ต้องการทราบ รวมถึงค่า PA+++ และ Boots Star Reting โดยอ้างอิงวิธีที่เป็นมาตรฐานการทดสอบเพื่อการขึ้นทะเบียน อย. การ Claim ทางการตลาดรวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การวัดสารป้องกันแสงแดดค่า SPF 25

pH Meter

pH Meter

pH Meter

เครื่องมือที่ใช้วัดสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในสินค้าเพื่อควบคุมคุณภาพของของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งถ้า pH มีค่าสูงมากหรือต่ำมากจะส่งผลต่อผู้บริโภค

Pycnometer

Pycnometer

Pycnometer

เครื่องมือสำหรับหาค่าความหนาแน่นของตัวอย่าง เพื่อใช้ในการบรรจุตัวยา ซึ่งการผลิตจะใช้ค่าความถ่วงจำเพาะ (SG) มาคำนวณ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ เช่นการหาค่าความถ่วงจำเพาะ

Viscometer

Viscometer

Viscometer

เครื่องวัดค่าความหนืดในผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดต่ำๆ ไปถึงสูงตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทุก Lot. การผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงที่ทุกครั้งที่ผลิต

Viscometer

Microbial Contaminatation

Microbial Contaminatation

การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2553 ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
– Bacteria, Yeast&Mold (แบคทีเรีย, ยีส, รา)
– Staphylococcus (สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส)
– Pseudomonas aeruginosa (ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา)
– Candida albican (แคนดิดา อัลบิแคนส์)

**เหมาะสำหรับการทดสอบที่ต้องการผลเพื่อยื่นจดแจ้งกับทาง อย.