พันธกิจ


“ผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานสากล ส่งมอบทันเวลา
พัฒนาบุคลากร ตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”