ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
เชื้อในอากาศ (สิ่งแวดล้อม)

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท ปฐวิน จำกัด ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เชื้อในสภาวะอากาศ(สิ่งแวดล้อม) โดยมีรายการทดสอบที่หลากหลายทั้งด้าน
จุลชีวิทยา เคมี กายภาพ และอื่นๆ เช่น การทดสอบความคงตัว, ความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์, ทดสอบความระคายเคืองต่อผิว เป็นต้น ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้

นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบยังได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีทางด้านการตรวจวิเคราะห์

รายการทดสอบ
จำนวนลูกค้า
จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการมีความสามารถในการรับตรวจวิเคราะห์

เครื่องมือในห้องปฎิบัติการ