ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ

(Physical Test)

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ

 

รายการทดสอบ วัตถุประสงค์ วิธีทดสอบ ระยะเวลา ปริมาณตัวอย่าง
Viscosity

การทดสอบความข้นของตัวอย่าง

 

In-house method

3 working days

 

300 กรัม

Specific gravity

 

การทดสอบความถ่วงจำเพาะของตัวอย่าง

 

In house Method 3 working days 20 กรัม
pH การทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของตัวอย่าง In-house method 3 working days 50 กรัม

Stability Test

 

การทดสอบความคงตัวของตัวอย่าง In house Method 90 working days 1000 กรัม
Compatability Test การทดสอบความเข้ากันได้ของตัวอย่างกับบรรจุภัณฑ์ In house Method 90 working days 50 ชิ้น