บริการ

 

บริการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา

(Microbial Test)

Read More

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี

(Chemical Test)

Read More

ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ

(Physical Test)

Read More

ตรวจวิเคราะห์การระคายเคืองผิวหนัง

(Skin Irritation)

Read More

ผลิตภัณฑ์

 

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเครื่องสำอาง

Skincare ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางประเภทบำรุงผิว Microbial Contamination Total plate count + Pathogen การทดสอบหาปริมาณเชื้อทั่วไปและเชื้อก่อโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข. USP 38 method 8  working days 150 กรัม SPF

Read more
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผ้าเย็น ทิชชู่เปียก

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางที่ใช้ในห้องน้ำ Microbial Contamination Total plate count + Pathogen การทดสอบหาปริมาณเชื้อทั่วไปและเชื้อก่อโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข USP 38 method 8  working days 150 กรัม Skin Irritation

Read more
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค Microbiological test -Coloforms -E.Coli -S.aureus -Salmonella spp ตาม มอก. In-house method 20  working days 3000 กรัม Chloride as

Read more