เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท ปฐวิน จำกัด

ที่มาศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปฐวิน จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการกลางมาเป็นเวลา 11 ปี มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ซึ่งห้องปฏิบัติการรองรับงานทดสอบได้มากกว่า 10,000 ตัวอย่างต่อปี สามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าเครื่องสำอาง วัตถุดิบ น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เชื้อในสภาวะอากาศ (สิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบันได้มีบริการ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
1.  ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
2.  ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
3.  ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ
4.  ด้านการทดสอบความระคายเคืองต่อผิว

 

Other Test
Physical Test
Chemical Test
Microtrial Test

ความเป็นมา

ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปฐวิน จำกัด ให้บริการแก่ผู้ประกอบการรับจ้างผลิตสินค้าเครื่องสำอางเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งห้องปฏิบัติการมีลูกค้าส่งสินค้าเข้ารับการตรวจวิเคราะห์กับทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 25,106 ตัวอย่าง โดยได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากบริษัทจำนวนมาก รวมถึงให้บริการงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยต่างๆอีกด้วย

ศักยภาพ ของ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปฐวิน จำกัด ยังได้รับมาตรฐานสากลทางห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

บทบาทและพันธกิจ ของศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปฐวิน จำกัด จะ “มุ่งพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบด้วยความถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยมาตรฐานการบริการสูงสุด อย่างมืออาชีพ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

ประวัติ

  • พ.ศ.2550

เริ่มจัดตั้งห้องปฏิบัติการ

  • พ.ศ.2557

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปฐวิน จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

  • พ.ศ.2558

เปิดศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ปฐวิน จำกัด เพื่อรับทดสอบให้กับลูกค้า