ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา

 

(Microbial Test)

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา

รายการทดสอบ วัตถุประสงค์ วิธีทดสอบ ระยะเวลา ปริมาณตัวอย่าง
Microbial Contamination
(Total plate Count and Pathogen Test)
– Bacteria (แบคทีเรีย)
– Yeast&Mold (ยีสต์ & รา)
-Staphylococcus (สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส)
-Pseudomonas aeruginosa
(ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา)
-Candida albican. (แคนดิดา อัลบิแคนส์)
การทดสอบหา เชื้อจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดโรค ตามประกาศ
กระทรวง สาธารณสุข พศ. 2553
ที่ปนเปื้อน ในผลิตภัณฑ์
USP 41 <62> Method 8 working days 150 g.
Microbial Contamination
(Total plate count)
– Bacteria (แบคทีเรีย)
– Yeast&Mold (ยีสต์ & รา)
การทดสอบหา เชื้อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย,ยีส, รา)
ปนเปื้อน ในผลิตภัณฑ์
USP 41 <62> Method 8 working days 100 g.
Preservative Efficacy Test (Challenge test)
-Stabphylococcus aureus
(สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส)
-Pseudomonas aeruginosa
(ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา)
-Clostridium. Spp, (คลอสตริเดียม)
-Candida albican. (แคนดิดา อัลบิแคนส์)
** เหมาะสำหรับ การทดสอบ ที่ต้องการยืนยัน
ประสิทธิภาพ ของสาร Preservative
ว่าสามารถยับยั้ง เชื้อจุลินทรีย์ ได้หรือไม่
การทดสอบ ประสิทธิภาพสารกันเสีย (Preservative)
ในผลิตภัณฑ์ เพื่อยับยั้ง เชื้อจุลินทรีย์
(โดยวิธีการเติมเชื้อ Staphylococcus ,Pseudomonas aeruginosa, Candida albican.)
USP 41 <62> Method 35 working days 350 g.
Swab Test
การตรวจหา ปริมาณเชื้อ ในสภาวะอากาศ
การทดสอบหา เชื้อจุลินทรีย์  (แบคทีเรีย,ยีส ,รา)
ปนเปื้อนในสภาวะอากาศ
In house Method 8 working days 100 g.