ตรวจวิเคราะห์การระคายเคืองผิวหนัง

(Skin Irritation)

ตรวจวิเคราะห์การระคายเคืองผิวหนัง

รายการทดสอบ การทดสอบความระคายเคืองผิวหนัง In-house method ระยะเวลา .ปริมาณตัวอย่าง
Skin Irritation การทดสอบความระคายเคืองผิวหนัง In-house method

 45 working days

 

300 กรัม / 10 ชิ้น
Eye Irritation

การทดสอบความระคายเคืองตา

 

In-house method

 45 working days

 

300 กรัม / 10 ชิ้น