ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

SERVICE OVERVIEW

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
Microbiological test
-Coloforms
-E.Coli
-S.aureus
-Salmonella spp
ตาม มอก. In-house method 20  working days 3000 กรัม
Chloride as Cl In-house method 20  working days
Color In-house method 20  working days
Fluoride as F In-house method 20  working days
Hardness Total In-house method 20  working days
Nitrate as N In-house method 20  working days
Odor In-house method 20  working days
pH as 25 C In-house method 20  working days
Sulfate In-house method 20  working days
TS In-house method 20  working days
Turbidity In-house method 20  working days