ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเครื่องสำอาง

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเครื่องสำอาง

SERVICE OVERVIEW

Skincare

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางประเภทบำรุงผิว
Microbial Contamination
Total plate count + Pathogen
การทดสอบหาปริมาณเชื้อทั่วไปและเชื้อก่อโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข. USP 38 method 8  working days 150 กรัม
SPF Value SPF Value สำหรับผลิตภัณฑ์กันแดด In house method 7  working days 20 กรัม
Hydroquinone การหาปริมาณสาร Hydroquinone ด้วยเทคนิค HPLC In house Method 14 working days 20 กรัม
Viscosity การทดสอบความข้นของตัวอย่าง In house Method 3 working days 300 กรัม
pH การทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของตัวอย่าง In house Method 3 working days 50 กรัม

 

Haircare

 

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางประเภทบำรุงผม
Microbial Contamination
Total plate count + Pathogen
การทดสอบหาปริมาณเชื้อทั่วไปและเชื้อก่อโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข USP 38 method 8  working days 150 กรัม
Viscosity การทดสอบความข้นของตัวอย่าง In house method 3 working days 300 กรัม
pH การทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของตัวอย่าง In house Method 14 working days 50 กรัม

 

Toiletries

 

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางที่ใช้ในห้องน้ำ
Microbial Contamination
Total plate count + Pathogen
การทดสอบหาปริมาณเชื้อทั่วไปและเชื้อก่อโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข USP 38 method 8  working days 150 กรัม
Viscosity การทดสอบความข้นของตัวอย่าง In house method 3 working days 300 กรัม
pH การทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของตัวอย่าง In house Method 3 working days 50 กรัม
Acid Value/ Free Fatty Acid การหาค่ากรดไขมันอิสระในผลิตภัณฑ์ (สบู่ก้อน) In house Method 7 working days 30 กรัม